Hírek

Hírek

Közjó - Jóléti állam - Jó állam konferencia

Közjó - Jóléti állam - Jó állam
Public good – Welfare state – Good governance
Gemeinwohl – Sozialstaat – Guter Staat

Nemzetközi konferencia a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti tanszékének szervezésében, Győr  2012. november 12. és 13.

 

Jogtörténeti Tanszékünk „Közjó - Jóléti állam - Jó állam” címmel, angol és német nyelvű nemzetközi konferenciát rendezett, 2012. november 12-én és 13-án.

A rendezvényen osztrák, holland és magyar egyetemi oktatók, kutatók és gyakorló szakemberek, jogi, igazgatási és szociológiai aspektusból vizsgálták a közjó fogalmát, a jó közigazgatás működését, valamint a szociális jogok szerepét az alaptörvényi szabályozás szintjén.

A konferenciát november 12-én Dr. Szekeres Tamás professzor ünnepi köszöntője nyitotta meg, mely során a rektor úr röviden bemutatta egyetemünk történetét és szervezeti felépítését a megjelent vendégek és egyetemi hallgatók előtt, majd a nemzetközi szakmai kapcsolatok kiemelkedő szerepére hívta fel a figyelmet. Ezt követően Dr. Milassin László, a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék vezetője köszöntötte Dr. Wilhelm Brauneder professzor emeritust, a Bécsi Egyetem Jogi Karának egykori dékánját, Jogtörténeti tanszékének volt vezetőjét, aki Egyetemünk Széchenyi-plakett elismerésében részesült az osztrák-magyar tudományos kapcsolatokért végzett több évtizedes munkájának elismeréséül. A délelőtti események zárásaként Dr. Gál András Levente ügyvéd, korábbi kormánybiztos tartott előadást a „A jobb állam felé, a Magyary-program alapján” címmel, melyben ismertette a Magyary-programot, a hazai közszolgálat és államműködés megújításának rendszerét, valamint a reformban elért eredményeket és a kitűzött célokat.

A délutáni ülésszak a Jogtudományi Kar Deák - termében folytatódott. Az első előadó Brauneder professzor volt, aki a közhaszon fogalmát, mint a törvények megalapozóját és indokolását vizsgálta. Szintén a Bécsi Egyetemről érkezett Elisabeth Berger asszony, aki a közjó fogalmának meghatározását mutatta be a magánjogi kodifikáció területén. Ezt követően Dr. Deli Gergely, karunk adjunktusa, majd Dr. Smuk Péter, az Alkotmányjogi tanszék docense, végül Dr. Erdődy János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa szólalt fel angol nyelven, a meghívott előadók és a szép számban megjelent hallgatóság előtt. A témák időrendi sorrendben haladva, a következőek voltak: az állam és a szerződési szabadság viszonya; a közpénzügyi „watchdog”, vagyis a magyar Költségvetési Tanács szerepe; és az „utilitas”, mint a közjó körülhatárolása a római jogban. A nap utolsó előadását Wilfried Posch, linzi professzor tartotta, aki a lakás- és kórházügy fejlődését mutatta be, mint modern társadalmi fejlődés fundamentális jelentőségű közjóléti feladatát.

A második napon Karunk oktatói közül Dr. Pálvölgyi Balázs, Dr. Egresi Katalin, Dr. Szigeti Magdolna, Dr. Barna Attila és Dr. Révész T. Mihály előadásait hallgathatták meg a jelenlevők. Az elhangzottak történeti egységbe foglalták a közjóról megismert tényeket, gondolatokat, véleményeket. Megismerhette a hallgatóság az 1867 és 1914 közötti közegészségügyi helyzetet Magyarországon, az olasz és a magyar alaptörvények összehasonlítását a szociális jogok szempontjából, a Habsburgok 18. századi birodalmában az abszolutizmus és közjó szolgálatának ellentmondásos viszonyát, valamint az elmúlt 150 év sajtó-jogalkotásának szindrómáit és betegségtüneteit.

Karunk oktatói mellett előadást tartott Hans Brugman, holland szociológus és Dr. Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docense is. Brugman úr előadásában az emberek integrációjáról beszélt napjaink pénz- és munkaproblémákkal küzdő társadalmának vonatkozásában, míg Szabó István Magyarország 1920-1922 közötti legitimációs és választási kérdéseiről tartott előadást.

A két napos nemzetközi konferenciát Dr. Szalay Gyulának, Karunk dékánjának ünnepi beszéde zárta, melyet követően a résztvevők a további együttműködés, és a jövőre kézbe vehető konferencia-kötet megjelenésének reményében búcsúztak el egymástól.

Dr. Kállay István 70. születésnapját ünnepelte Tanszékünk

2012. szeptember 11-én a Jogtörténeti Tanszék munkatársai együtt ünnepelték Dr. Kállay István 70. születésnapját.

Kállay Tanár Úr rendkívül mozgalmas életútjának vázlatos ismertetése után a köszöntések következtek, melyek egy olyan oktatónak szóltak, aki szívvel-lélekkel és el nem tántorítható igazságérzettel végezte munkáját hosszú éveken át, és végzi még ma is.

Olyas valakit köszöntöttek közvetlen munkatársai, akinek életútja szinte szétválaszthatatlanul összeforrt a "rövid XX. század" magyar történéseivel és akinek a munkája - a jogtörténet - egyben a hobbija is. Erre is tekintettel Kállay Tanár Úr egykor volt győri hallgatói egy jogtörténeti témájú tanulmányokból álló folyóirat különszámmal tisztelegtek meghatározó tanáruk, "mesterük" előtt, mely a Diskurzus, a Batthyány Lajos Szakkollégium Tudományos Folyóirata különszámaként fog megjelenni a nyilvánosság előtt.

Az ott elhangzottakon túl Tanár Úrnak ez úton sok erőt, jó egészséget és még számos oktatással teli évet kívánunk!


Az eseményen készült képeket a Galériában tekinthetik meg.

Konferencia az 1809. évi győri csata emlékére

2012. június 8-án tanszékünk az 1809. évi győri csata emlékére tudományos konferenciát szervezett. A rendezvény témájának alapjául szolgáló ütközet, mind jog-, mind pedig hadtörténeti szempontból kiemelkedő szerepet tölt be a múltunkra való emlékezéskor.

1809 júniusában Napóleon seregei elérték a Dunántúl területét, az ország hadszíntér lett. Ezen év májusában a napóleoni hadak ellen az olasz hadszíntéren János főherceg osztrák csapatai harcoltak. Amikor azonban hallomást szereztek az osztrák fősereg Duna menti vereségéről, a főherceg vezetésével visszavonultak Magyarországra, hogy Győr közelében egyesüljenek a József nádor által hadba hívott nemesi felkelőkkel. Az egyesülés megakadályozása érdekében küldte seregeit Napóleon magyar földre. A franciák és a nemesi felkelőkkel egyesült osztrák sereg 1809. június 14-én ütközött meg Győr közelében. A csata a túlerőben lévő francia sereg győzelmével végződött. Ez az esemény volt az utolsó nemesi felkelés történelmünk során.

A konferencia előtt emlékoszlopot avattak az Egyetem központi campusán a győri jogakadémia 1809-es csata során elesett hőseinek tiszteletére. Az avatáson Szekeres Tamás, rektor és Szalay Gyula, karunk dékánja is beszédet mondott, s kifejezték tiszteletüket az életüket a hazáért áldozó akadémisták előtt. Ezt követően Szekeres Tamás Rektor, Simon Róbert alpolgármester és Keserű Barna hallgató adták át hivatalosan az emlékművet.

A megemlékezést követően Szalay Gyula dékán úr megnyitotta a konferenciát karunk Áldozat utcai épületében. Az előadások sorát Nagy L. István, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója kezdte, aki a magyarországi hadjáratot és a győri csatát a létszámok és a veszteségek tükrében mutatta be a megjelent vendégeknek és a hallgatóságnak. Ezt követte Ódor Imre, Baranyai Megyei Levéltár igazgató "'Marengo és Friedland unokája'. A győri csata az újabb kutatások tükrében című", majd Krisch Andrásnak, a Soproni Levéltár főlevéltárosának „A franciák utolsó magyarországi hódítása, Pozsony 1809-ben” című előadása. A délelőtti előadások sorát Vigh Attila, lovas szakoktató, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz vezetőjének bemutatója zárta, aki a magyar huszárság ruházatát, fegyverzetét és parancsközlő eszközeit tárta kézzel fogható valóságként a konferencia közönsége elé.

A délelőtti program lezárultával a konferencia meghívottjai a Széchenyi Étteremben fogyasztották el kellemes beszélgetés közepette ebédjüket, hogy aztán a délután során tovább folytatódhassanak az előadások.

A második szekció Ódor Imre levéltári-igazgató elnöklete mellett Vizi László Tamás tanszékvezető egyetemi tanár "A nemesi felkelés szabályozása a jogalkotásban" című izgalmas előadásával kezdődött, melyben többek között kitért a nemesi felkelés eredetére, továbbá felvázolta annak fejlődését. A szekció következő előadója Farkas Ádám végzős joghallgatónk, demonstrátorunk volt, aki "A nemesi felkelés és a katonai fegyelmi jog" című előadásában bemutatta az inszurgensekre vonatkozó fegyelmi szabályokat, az 1808-ban törvényerőre emelt szabályozás fontosságát. Néma Sándor főlevéltáros "Győr vármegye működése a francia megszállás alatt" címet viselő szerfelett érdekes előadásából kiderült, hogy Győr városának elfoglalása után három különböző helyen működött egyszerre megyei vezetés (Győr, Tét, Pannonhalma), amelyek egymással versengtek. A szekció utolsó előadója Nagy Szabolcs főlevéltáros "Veszprém városa az utolsó nemesi felkelés idején” címmel betekintést engedett a Napóleoni-háború korabeli Veszprém városának háborús életébe, vagyis a tulajdonképpeni hátország sorsába.

A harmadik szekció szintén Ódor Imre elnöklete alatt zajlott le, amelyet Bana József főlevéltáros "Az 1809-es győri csata helyi kultusza – adalékok az emlékmű történetéhez” című előadásával kezdődött, melyből Győr város lakosságának a csata emlékéhez való történeti viszonyát ismerhette meg a hallgatóság. Ezt követően Biczó Zalán karunk könyvtárának vezetője "A kismegyeri csata és a történelmi emlékezet"című érdekfeszítő előadásából kiderült hogyan alakultak a háború alatt karunk elődjének a Győri Királyi Akadémia diákjainak hétköznapjai, továbbá az is, hogy közülük többen részt vettek a nemesi felkelésben. A konferencia záró előadója Baltavári Tamás történész volt, aki betekintést engedett lebilincselő munkájába, amely csaták számítógépes animáció segítségével történő feldolgozása és újrajátszása. Tevékenységének köszönhetően felelevenedett a Győri csata a konferencia részvevői előtt, mely következtében előadóink élvezetes vitába keveredtek egymással. A konferencia Barna Attila Tanszékvezető egyetemi docens köszönő szavaival zárult.

A konferencián készült képeket itt érheti el.


Színész-sztárok válópere, válás több felvonásban a második világháborús Magyarországon

 

A hallgatói tanulmányok között elérhető Rácz Máté és  Váradi-Tornyos Bálint "A színész-sztárok válópere, válás több felvonásban a második világháborús Magyarországon" című munkája, melyben a művész nevén Szilassy Lászlóként ismert színművész második világháború alatt zajló válóperének körülményeit tekintik át a Dr. Kállay István irattárába tartozó korabeli iratok alapján.


Rendkívüli idők, rendkívüli adók...

A Rubicon Történelmi Magazin 2012/6. Adók és adófizetők című számának OnlinePlusz kiadásában jelent meg tanszékünk demonstrátorásnak, Farkas Ádámnak a "Rendkívüli idők, rendkívüli adók... A hadiváltság és a rokkantellátási adó intézménye az első világháborút követő években" című cikke.

A cikket itt olvashatják.

Városnézés a történelmi belvárosban

2012. május 10-én tanszékünk vendégül látta Szigeti Magdolna Tanárnő budapesti fakultatív csoportjának diákjait. Kora délután tanszékünk két demonstrátora Szentgyörgyvári Tamás és Kelemen Roland vezetésével meglátogatták Győr történelmi belvárosának nevezetességeit. A csoport többek között megtekintette a Széchényi Múzeumpatikát, a Széchenyi tér nevezetes épületeit, valamint a Nagyboldogasszony Székesegyházat.

A program további részében a csoport és az érdeklődő győri hallgatók Szigeti Tanárnővel megtekinthették a Karon Rainer Werner Fassbinder "Maria Braun házassága" című német nelyvű filmjét, ekként is erősítve nyelvtudásukat, valamint nyelvi és történeti ismereteiket.

 

Győr város emlékkövei

2012. május 9-én Szemánné Deme Andrea Tanárnő fakultatív csoportjával ellátogatott a győri Lapidáriumba, amely a Sforza-félbástya udvarán és a vár kazamata rendszerében helyezkedik el. Az udvaron török kori emlékek találhatók, többek köztt a Fehérvári kapu 1589-ban berobantott szárnyának ránk maradt emlékei.

A kazamata részben a hallgatók Győr római kori emlékeit tekinthették meg, s ennek során a Ituraeorum és az ala milliaria Contariurum katonáinak sírkövein látható latin felirataitokat elemezhették. A letűnt korok világának emlékei között a programot Szemánné Deme Andrea Tanárnő mitológiai történetekkel színesítette.

A program során készült képeket a Galériában tekinthetik meg!

 

Ismét sikeresen lezajlott a latin műveltségi vetélkedő

            Idén hagyományteremtő jelleggel – második alkalommal – került megrendezésre a latin műveltségi vetélkedő a Jogtörténeti Tanszék gondozásában 2012. április 24-én.

A vetélkedőt hosszas készülődés előzte meg, többek között ennek volt köszönhető az esemény akadálytalan lebonyolítása. A felmerülő kisebb bökkenőket pedig a szervezők és a versenyzők humorérzéke segített áthidalni, amely egyik felet sem hagyta cserben a vetélkedő során, sőt, az oktatók és diákok „egy húron pendülésének” ritka pillanatainak lehettünk tanúi.

            A verseny lebonyolításában Szemánné Deme Andrea Tanárnő, Szoboszlai Kiss Katalin Tanárnő, valamint Barna Attila Tanszékvezető Úr, illetve demonstrátorként Busa Réka, Kelemen Roland és Szentgyörgyvári Tamás vettek részt. Az öt csapatból álló mezőnyt lelkes elsőévesek, valamint a latin iránt elkötelezett hűséget tanúsító másodévesek alkották. Mindegyik csapat latin nyelvű „fedőnevet” választott magának.

A latin műveltségi vetélkedő – amint neve is mutatja -, az antikvitással kapcsolatos általános műveltségre, a mitológia ismeretére helyezte a hangsúlyt, valamint tükröt állított a versenyzők – és a megoldások révén az azt értékelő oktatók elé – arról, mennyire ismerjük (vagy nem ismerjük) a jelen korban is használt továbbélő latin szavak eredetét. A hallgatók körében talán csekélyebb szimpátiának örvendő latin nyelvtan és ragozás csupán egyetlen játékos feladatban, a keresztrejtvényben jelent meg.

A tíz részből álló verseny hét írásbeli és három szóbeli feladatot állított a versenyzők elé, így az összehangolt csapatmunka mellett a csapattagoknak szóban is számot kellett adniuk a tudásukról. A feladatok az általános műveltségi kérdések mellett tartalmazták a versenyzőknek előzetesen kiosztott felkészülési anyag számonkérését is. Mindegyik feladattípusban születtek jó teljesítmények és mosolyogtató válaszok egyaránt, az oktatók nem kis derültségére.

A végeredmény a következőképpen alakult:

 Alios iam vidi ventos (Antal Orsolya, Eőry Dzsennifer, Kádi Szabina, Unger Nikolett)

 Ave Caesar! (Hancz Patrik, Horváth Fanni, Pongrácz Dávid, Rigó Erika)

 Repetitio est mater studiorum (Kovács Katalin Emma, Láng Bálint Gergő, Pálfay Dávid, Tarsoly Ádám)

Citius, altius, fortius (Fikner Bernadett, Gancz Tamás, Gurdon Gréta Eszter, Vida Szabina)

 Veni, vidi, vici (Kelemen Patrícia, Reketyei Szilvia, Sarlós Georgina, Szekeres Flóra)

            A vetélkedő célul tűzte ki, hogy rávilágítson a „holt nyelvként” aposztrofált latin nyelv jelentőségére a jelenkor embere, és különösen a joghallgatók számára. Észre sem vesszük, ám mindennapjainkat át- és átszövi a latin kultúra hagyatéka, amelynek gazdagsága gyakran már nem is tudatosul bennünk. Bízunk abban is, hogy a vetélkedő ebben az évben is közelebb hozta a latin nyelvet a hallgatók szívéhez, hiszen nem titkolt cél volt ennek a tárgynak a megszerettetése.

A versenyzők pedig a tárgynyeremények mellett egy szentenciával lettek gazdagabbak: a latin nyelv a közfelfogással ellentétben nem halott: elevenen itt él bennünk, mint az európai kultúra meghatározó alapja.

            Végezetül néhány gyöngyszem – név nélkül - a megoldásokból, amelyekre sajnos pontot nem adhattunk…

A feladat: képezzen a következő latin szavakból továbbélő szót vagy kifejezést!

A válaszok:

Mitto3: Alfa Romeo Mito

Homo: homokozó, homorú

Caput: kapa

Senex: Sanax.


A program során készült képeket a Galériában tekinthetik meg!

 

Eredményes szereplés a 2012. tavaszi intézményi TMDK-n

 
Tanszékünk három versenyzőt is delegált a 2012. tavaszi intézményi tudományos és diákköri konferenciára, ahol mindhárom résztvevő elnyerte az országos versenyre való továbbjutás jogát.

Busa Réka "Árva művek, avagy kakkuktojás a szerzői jogban", Kelemen Roland " Magyar-Angol hűbériség összehasonlítása a XI.-XIII. században - Különös tekintettel a földtulajdonra" és Szentgyörgyvári Tamás "Az Őrség és a Batthyányak küzdelme: legendateremtés kontra jogtörténet" című dolgozataikkal mérettek meg a versenyen, melynek zsűrijét Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró, Dr. Révész T. Mihály jogtörténész professzor és Reiderné dr. Bánki Erika egyetemi adjunktus alkotta.

Versenyzőink közül Szentgyörgyvári Tamás a továbbjutás joga mellett a tagozat első díját is elnyerte dolgozatával.

A versenyzők eredményes szereplését még örömtelibbé tette, hogy Farkas Ádám, tanszékünk korábbi OTDK versenyzője, demonstrátora és reménybeli doktorandusz hallgatója, a TDK mozgalomban végzett munkája, eredményei és immár több éves, eredményes TMDK mentori tevékenysége elismeréséül elnyerte a "Hallgatók a Tudományért" díjat.

 

"Krasznahorka büszke vára" - Révész T. Mihály Professzor a DunaTV Kultikon című műsorában

 
A Dunatelevízió új kulturális műsorának, a Kultikonnak volt vendége tanszékünk korábbi vezetője, Dr. Révész T. Mihály. A (műsor 37. percénél kezdődő) beszélgetés apropója a március 15-én tűzvészben károsodott krasznahorkai vár volt és a hazai örökségvédelem kérdésköre. Az adást a következő linket érhetik el: http://my.dunatv.hu/musor/videotar?vid=729136&pid=1034299

 

Média, közösség, szolgálat - Révész T. Mihály a köztelevízió Reggel című műsorában

 
A Gégény István által szerkesztett interjúkötet, a "Média, közösség, szolgálat", megjelenését és könyvbemutatóját követően a közszolgálati televízió a Reggel című műsorában szerepelt tanszékünk oktatója és korábbi vezetője, Dr. Révész T. Mihály professzor.

A műsorban a média jellegéről, a média felszíni és mögöttes kérdéseiről, a médiával kapcsolatos társadalmi meggyőződésről és érzésekről is beszélgettek a résztvevők. Az adás vonatkozó részletét az alábbi linken tekinthetik meg: http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/04/19/08/Media_kozosseg_szolgalat.aspx

 

Konferencia az 1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulójára

 
Tanszékünk 2012. március 23-án egész napos konferenciát szervezett az 1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulójára emlékezve a  hazai katonai jog és katonai jogtörténet múlttól napjainkig tartó sarokpontjainak áttekintésére. A témaválasztás és a szándék oka, hogy a katonai büntetőjoggal és különösen annak történetével a hazai jogász-jogtörténész szakmának csupán egy szűk, de mindenképp elismerésre méltó szegmense foglalkozott csupán ez eddig, holott ez a sajátos jogterület messze nem elhanyagolható jelentőségű részét képzi a jognak és a hazai jogtörténetnek.

A rendezvényen a tág értelemben vett katonai joggal, katonai büntetőjoggal, történelemmel és büntetőjoggal foglalkozó előadók ismertették meg a szakértő közönséggel az általuk már behatóbban vizsgált részterületek valamelyikét. A konferenciát több szempontból is eredményesnek tartjuk, hiszen egyrészről sikerült közelebb hozni egymáshoz a téma értőit és ismerőit, másrészről pedig a hallgatóság soraiban képviseltették magukat a katonai ügyészi, katonai bírói kar tagjai, a Honvédelmi Minisztérium, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság, a győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred tisztjei és vezetői és a régió megyéinek védelmi bizottságai, s így az eseményen a tartalmas előadásokat követően konstruktív szakmai diskurzus bontakozhatott ki.

Barna Attila Tanszékvezető egyetemi docens megnyitója után az első szekció vette kezdetét, melynek levezető elnöke Hautzinger Zoltán r. alezredes, a Pécsi Egyetem adjunktusa, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke volt. Az első szekcióban Pálffy Géza az MTA BTK TTI tudományos tanácsadója "Katonai igazságszolgáltatás a XV-XVII. századi Magyarországon"; Mezey Barna az ELTE rektora "Katonai jogalkotás és igazságszolgáltatás a Rákóczi szabadságharc idején"; Seres István turkológus pedig "Kuruc törzstisztek ellen hozott halálos ítéletek a Rákóczi szabadságharcban" címmel tartotta meg előadását.

A második szekcióban Mezey Barna elnöklete mellett Farkas Gyöngyi a Hadtörténeti Levéltár főlevéltárosa "A magyar honvéd-katonai büntetőeljárás a dualizmus korában"; Hautzinger Zoltán "A katonai büntetőeljárás centenáriumi vetületei"; Farkas Ádám végzős joghallgatónk, demonstrátorunk "Adalékok az 1912. évi katonai jogalkotás történetéhez"; Barna Attila Tanszékvezetőnk pedig "Hűtlenséi katonai perek a két világháború közötti Magyarországon" címmel ismertette a hazai katonai jogtörténet egy-egy meghatározó kérdéskörét.

A harmadik szekcióban Székely György dandártábonrok, katonai ügyész, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke levezetése mellett Sántha Ferenc a Miskolci Egyetem docense "Az elöljárói parancs, mint büntethetőségi akadály"; Németh Imre, karunk adjunktusa "Katonai büntetőjog és sértetti beleegyezés"; és Bartkó Róbert karunk adjunktusa "A terrorizmus megítélésének történeti aspektusai" című előadásával nyertek betekintést a katonai büntetőjog speciális büntető jogintézményi kérdéseibe, ezek törétneti ívébe és nem utolsó sorban aktualitásaiba.

A rendezvényen készült képek a Galériában megtekinthetők.
 

Lezajlott a VI. Jogtörténeti Tudományos Diákköri Konferencia

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2011. október 10-11-én "Parlamentarizmus és az új Alaptörvény" címmel rendezte meg Tanszékünk VI. Jogtörténeti Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A TDK keretei között Október 10. Bene László TDK Titkár vezetésével hallgatóink megtekinthették az Országgyűlés plenáris ülését, majd parlamenti látogatáson vettek részt. Ezt követően a Budapesten eltöltött éjszaka után Október 11-én az ELTE ÁJK épületében kerül sor a tudományos ülésre.

Révész T. MihályA tudományos ülést Dr. Barna Attila tanszékvezető egyetemi docens nyitotta meg, majd átadta a szót az ülés első előadójának, Dr. Horváth Attila egyetemi docensnek, aki az Alaptörvény preambulumának megalkotását és tartalmát ismertette. Ezt követően Dr. Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár előadását hallgathatták meg a résztvevők, melyből az Alaptörvényben megvalósult változásokról, a kormányzati és államrendszer kérdéseiről tárjékozódhattak hallgatóink. Az előadások sorát Dr. Révész T. Mihály egyetemi tanár előadása zárta. Révész Professzor a tőle megszokott dinamizmussal és figyelmet kívánó előadásmóddal beszélt a magyarországi parlamentarizmus történetiségéről.

A tudományos ülést követően a TDK záró programja következett, vagyis a Köztársasági Elnöki Hivatalban tett látogatás. A Sándor Palotában a Köztársasági Elnöki Hivatal főépítésze ismertette meg az épület történetét és legmeghatározóbb helyiségeit a résztvevőkkel, majd ezt követően a Jogi Főosztály vezetője tartott rövid, de tartalmas előadást a köztársasági elnöki hivatallal kapcsolatos jogi kérdésekről.

Dr. Barna Attila előadása a Junior Egyetemen

Már az interneten is elérhető Dr. Barna Attila Tanszékvezető Úr előadása, melyet a Junior Egyetem rendezvénysorozat keretei között tartott "Bűb és bűnhődés - Nyomozás és büntetés a középkorban" címmel.

Az előadást a következő linken érhetik el: Bűn és bűnhődés - Nyomozás és büntetés a középkorban

Demonstrátorunk a Széchenyi Magazinban

A Széchenyi Alumni Magazin 2011. nyári számában jelent meg a Farkas Ádámmal, Tanszékünk demonstrátorával és egykori OTDK versenyzőjével készült interjú, melyben Ádám élet- és hivatásszemléletéről, a katonai pálya és a katonai büntetőjog iránti érdeklődéséről olvashatnak az érdeklődők. A lapszám ismertetője itt elérhető.

Dr. Barna Attila docensi kinevezése

A SZE DFK Kari Tanácsa 2011. június 16-i ülésén döntött Dr. Barna Attila PhD egyetemi adjunktus docensi kinevezéséről, valamint tanszékvezető megbízásának véglegesítéséről.

A Tanszék és a Kar munkatársai, valamint a hallgatók ez úton is gratulálnak Tanszékvezető Úrnak és további sikereket, eredményeket és jó munkát kívánnak!

A Katonai Főügyészség különdíja

Farkas Ádám, Tanszékünk demonstrátora és korábbi OTDK versenyzője 2011. június 9-én dr. Polt Péter Legyfőbb Ügyésztől és dr. Bánhegyi Gábor dandártábornoktól vehette át a Kozma Sándor emlékére meghírdetett tudományos pályázatra benyújtott "Van-e új a nap alatt?" - Avagy a katonai bűncselekmények törvényi szabályozásának módosulásai a XX. században és egy lehetséges változtatási javaslat c. dolgozatáért a Katonai Főügyészség különdíját.

Sikeresen lezajlott a második You MÁJT Win

Tanszékünk a 2010/2011. év második félévében is megrendezte az első éves hallgatók körében a You MÁJT Win elnevezésű jogtörténeti versenyt, mely során a résztvevők számot adhattak érdeklődésükről, felkészültségükről és jogtörténeti ismereteikről.

A versenydöntősei tárgyi ajándékokban részesültek, emellett a nyertesek megajánlott jegyet kaptak tekintettel felkészültségük fokára és elsajátított ismereteikre.


A verseny nyertesei:

1. Busa Réka
2. Vincze Anita
3. Kelemen Roland
4. Molnár Dóra
5. Szentgyörgyvári Tamás


A versenyen készült képek a galériában megtekinthetők.

Sikerrel zárult az első Latin nyelvi műveltségi vetélkedő

Tanszékünk a 2010/2011. év második félévében hagyományteremtő céllal Latin nyelvi műveltségi vetélkedőt hírdetett, melyre a Kar hallgatói csapatokban nevezhettek.

A vetélkedőn a hallgatók jelentős számban képviseltették magukat és az első három csapat tárgyi ajándékokban és elismerésben részesült.

A vetélkedőt Szemánné Deme Andrea és Dr. Szoboszlai Kiss Katalin tanárnők készítették elő és Dr. Barna Attila tanszékvezető Úrral, a tanszék demonstrátorainak közreműködésével vezényelték le.

Oktatónkkal készített interjút a Széchenyi Magazin

A Széchenyi Alumni Magazin 2011. tavaszi számában jelent meg a Dr. Kállay Istvánnal, Tanszékünk meghatázoró oktatójával készült interjú, melyben Tanár Úrról, életpályájáról és oktatói álláspontjáról olvashatnak az érdeklődők.

A tavaszi számban megjelent cikket, illetve annak elektronikusan is elérhető bevezetőjét nagy örömmel ajánljuk. Az elektronikus bevezető itt érhető el.

Lezajlott a XXX. Jubileumi OTDK

A Pécsett megrendezett XXX. Jubileumi OTDK-n Tanszékünket Trenyisán Máté és Hofferné Hanich Erika képviselték dolgozataikkal. Sajnos jogtörténeti helyezésekről és különdíjakról nem tudunk beszámolni, azonban a dolgozatokba fektett munkát ez úton is köszönjük és az elkészült dolgozatokhoz gratulálunk.

Külön gratulálunk a Kar minden díjazottjának, valamint versenyzőjének és opponensének, s reméljük a jövőben is részesei lesznek a Kari TDK-knak és OTDK-knak!

 

Jogtörténeti Adattár Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. november 25. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap (Karácsony) 2019. december 25. - 2019. december 26.

Galéria